สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
20 เมษายน 2565 ย้อนกลับ

แจ้งเปิดการอบรม วพน.16


 ประกาศแจ้งเปิดการอบรม วพน.16

       จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐฯ คาดการณ์ผู้ติดเชื้อจะมีจำนวนสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมงานสงกรานต์และเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้อาจมีความเสี่ยงที่การติดเชื้อยังคงมีต่อเนื่อง อีกทั้งภาครัฐฯ มีแผนเปลี่ยนจากการระบาด (Pandemic) เป็นระยะเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Endemic approach) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น

สถาบันวิทยาการพลังงาน (สถาบันฯ) ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล มีความต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม ดังนั้น สถาบันฯ จึงขอแจ้งการเปิดอบรมหลักสูตร วพน. 16 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 

ทั้งนี้ ทาง สถาบันฯ จะแจ้งรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม และมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้ท่านทราบต่อไป และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังมีแนวโน้มที่ไม่ดีขึ้น ทางสถาบันฯ อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดการและรูปแบบการอบรมใหม่ตามความเหมาะสม 

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ