สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

เกี่ยวกับเรา

หลักการและเหตุผล

โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) (Thailand Energy Academy – TEA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงสื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

สืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนประชากรโลก ทำให้ความต้องการใช้พลังงานอยู่ในระดับสูง ในขณะที่แหล่งพลังงานหลักของโลกมีปริมาณจำกัดและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และในส่วนของประเทศไทย ถึงแม้จะมีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศของตนเอง แต่ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากต่างประเทศมาโดยตลอด อีกทั้ง ต้องเผชิญและปรับตัวอย่างต่อเนื่องกับภาวะผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนโดยรวม ทำให้ต้องหันมาหาแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนอื่นๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในอนาคต โดยมุ่งเน้นการสร้าง       ความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิทยาการพลังงาน มุ่งหวังให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องของประเทศโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทางความคิดของทุกภาคส่วน มีความ รู้ความเข้าใจในความจำเป็นของพลังงานและเข้าใจในบทบาทที่จะร่วมส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจพันธกิจ

  • สื่อสารความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธุรกิจพลังงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงสื่อมวลชน นักวิชาการ ผู้นำความคิดและประชาชน
  • สร้างสรรค์เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันและเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจต่อสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  • ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน
  • สนับสนุนกลไกนโยบายของประเทศในการจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับความ ต้องการอย่างเพียงพอ

วัตถุประสงค์

  • สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นความสนใจในการวิเคราะห์แนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในอนาคต
  • เสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบของพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสร้างสรรค์ในเชิงองค์รวม เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
  • พัฒนา ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสะท้อนสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน
  • เสริมสร้างเครือข่ายผู้นำในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิทยาการด้านพลังงาน

สัญลักษณ์ของสถาบัน

สื่อถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศ โดยสีเขียวแทนความงอกงามของชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างองค์กร