สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

รายชื่อผู้เข้าอบรม วพม.10

จำนวนสมาชิก 80 คน