สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

แบบฟอร์มแสดงความจำนง

ต้องการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน  ผู้แจ้งความจำนงเข้าอบรมหลักสูตร วพน.

    เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สถาบันใคร่ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับสถาบัน สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

         1. เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเ ลือกเข้าอบรมหลักสูตร วพน. ต่อไป แม้ท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรมในรุ่นที่กำลังจะมีการจัดขึ้น

อนึ่ง สถาบันขอแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ปรากฏตามเอกสารแนบ

กรุณาแสดงความประสงค์โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้นี้ ท่านสามารถแจ้งสถาบันได้ ที่นี่

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในข้างต้นรวมทั้งทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)ตามเอกสารแนบอย่างชัดเจนแล้ว จึงแสดงความประสงค์ดังนี้

ถัดไป

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท

เอกสารแนบ


บทบาทหน้าที่ของท่านด้านพลังงาน และ/หรือความเกี่ยวข้องด้านพลังงานของหน่วยงาน/บริษัท*

หากท่านได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสถาบันฯ ท่านคิดว่าจะนำความรู้ด้านพลังงานไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด อย่างไรบ้าง*

ยกเลิก