สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
3 พฤษภาคม 2565 ย้อนกลับ

แจ้งเปิดการอบรม วพม. 8


 ประกาศแจ้งเปิดการอบรม วพม. 8

       จากการประเมินสถานการณ์ของภาครัฐฯ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลสงกรานต์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภาครัฐฯ เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และมีแผนเปลี่ยนจากการระบาด (Pandemic) เป็นระยะเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Endemic approach) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น

สถาบันวิทยาการพลังงาน (สถาบันฯ) ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล มีความต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม ดังนั้น สถาบันฯ จึงขอแจ้งการเปิดอบรมหลักสูตร วพม. 8 เป็น วันอังคารที่ 21 มิถุนายน ถึง วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565  

ทั้งนี้ ทาง สถาบันฯ จะแจ้งรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม และมาตรการป้องกัน COVID-19  ให้ท่านทราบต่อไป และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังมีแนวโน้มที่ไม่ดีขึ้น ทางสถาบันฯ อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดการและรูปแบบการอบรมใหม่ตามความเหมาะสม

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ