สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
31 ธันวาคม 2564 ย้อนกลับ

ประกาศเลื่อนเปิดอบรมและการบรรยาย วพน.16

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ และคาดว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในช่วงปีใหม่ ส่งผลให้รัฐบาล ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยให้พิจารณาดำเนินการปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565 เพื่อจะได้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ ดังนี้

1.พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work Form Home)

2.พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก 

สถาบันวิทยาการพลังงาน (สถาบันฯ) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล มีความต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม ดังนั้น สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดอบรมและการบรรยาย หลักสูตร วพน. 16 จากกำหนดเดิมในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลง และภาครัฐมีประกาศผ่อนคลายมาตรการให้สามารถจัดอบรมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ สถาบันฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เมื่อมีกำหนดการอบรมใหม่ ทางสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ