สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
10 สิงหาคม 2564 ย้อนกลับ

การเลื่อนเปิดอบรม

ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรม


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สถาบันวิทยาการพลังงาน (สถาบันฯ) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล มีความต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม ดังนั้น สถาบันฯ จึงขอแจ้งการเปิดอบรม

หลักสูตร วพน. 16 เปิดอบรม

       วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

หลักสูตร วพม. 8 เปิดอบรม

       วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ถึง วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

       ทั้งนี้ ทาง สถาบันฯ จะแจ้งรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมให้ท่านทราบต่อไป และ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังมีแนวโน้มที่ไม่ดีขึ้น ทาง สถาบันฯ อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดการและรูปแบบการอบรมใหม่ตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วอีกครั้ง

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

        


          

ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพน. และ วพม.

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ