สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
21 มิถุนายน 2564 ย้อนกลับ

ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16

ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16 


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้ภาครัฐยังคงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดวงกว้าง ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม การงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากรเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุด

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (สถาบันฯ) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล มีความต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม ดังนั้น สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตร วพน. 16 จากกำหนดเดิมในเดือนกรกฎาคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลง และภาครัฐมีประกาศผ่อนคลายมาตรการให้สามารถจัดอบรมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ สถาบันฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เมื่อมีกำหนดการอบรมใหม่ ทางสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป 

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

        

          

ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ