สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
19 เมษายน 2564 ย้อนกลับ

ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16

ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16 


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีการกลับมาระบาดอีกครั้ง พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณ และกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดภาครัฐบาลจึงมีมาตรการขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดวงกว้าง ตามมาตรการการเว้นระยะห่าง ทางสังคม การงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน และการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดการแพร่เชื้อในวงกว้างให้มากที่สุด

 ทางสถาบันวิทยาการพลังงาน (สถาบันฯ) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล มีความต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม พร้อมสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ทางสถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตร วพน. 16 ในวันที่ 29 เมษายน - 23 กันยายน 2564 เป็นเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการของภาครัฐ และทั้งนี้ทางสถาบันฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เมื่อมีกำหนดการอบรมใหม่ ทางสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

        

          

ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ