สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2564 ย้อนกลับ

ประกาศเปิดการจัดอบรม วพน.16

ประกาศเปิดการจัดอบรม วพน.16 


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในขอบเขตได้ในระดับหนึ่ง โดยภาครัฐมีประกาศผ่อนคลายการกำหนดพื้นที่ควบคุมและการบังคับใช้มาตรการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 แต่ทั้งนี้ ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หากเปิดการอบรมหลังมาตรการผ่อนคลายในทันที อาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร วพน. 16 ได้

 สถาบันวิทยาการพลังงานมีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว และเพื่อให้การจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิผล มีความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม จึงพิจารณาเปิดการอบรมหลักสูตร วพน.16 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

        


          

ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ