สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
29 เมษายน 2563 ย้อนกลับ

ประกาศ ฉบับที่ 2/2563


ประกาศฉบับที่ 2/2563


เรื่องแจ้งงดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15


                          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในประเทศไทย ที่ยังคงมีการระบาดอยู่และภาครัฐบาลยังคงมาตรการขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการลดการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการงดจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวของคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการเดินทางคณะใหญ่เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19ให้มากที่สุด


                         เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของผู้เข้าอบรมในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวสถาบันวิทยาการพลังงานจึงขอประกาศแจ้งงดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)รุ่นที่ 15 ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ทางสถาบันฯจะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงจะประกาศแจ้งวันจัดกิจกรรมการศึกษาให้ทราบต่อไปโดยในห้วงเวลาดังกล่าวผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาค้นคว้าและดำเนินการในส่วนของการจัดทำโครงการกลุ่มด้านพลังงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่สถาบันได้กำหนดไว้


                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


 ประกาศณ วันที่ 28 เมษายน 2563

 
ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ