สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

1
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

วัตถุประสงค์

2
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

คุณสมบัติผู้ร่วมหลักสูตร

3
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

โครงสร้างหลักสูตร

4
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

รูปแบบและระยะเวลาการอบรม

5
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

การสำเร็จหลักสูตรและสถานที่ดูงาน

6
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

สถานที่อบรม

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

ดาวน์โหลด โบรชัวร์

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

(The Executive Program in Energy Literacy for a  Sustainable Future, TEA)

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นความสนใจในการวิเคราะห์แนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในอนาคต
 • เสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสร้างสรรค์ในเชิงองค์รวม เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 • พัฒนา ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสะท้อนสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน
 • เสริมสร้างเครือข่ายผู้นำในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิทยาการด้านพลังงาน
 • มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้นำองค์กรภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู้นำทางความคิดที่มีบทบาทในสังคมที่สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือกำหนดนโยบายและบทบาท เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานได้ มีเวลาเข้าร่วมการอบรมและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับกลุ่ม
 • ผู้เข้าอบรมต้องไม่มีการอบรมทับซ้อนกับหลักสูตรอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
 • มีเวลาเข้าร่วมหลักสูตรและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่ม ครบบริบูรณ์
 • ไม่ประพฤติตน หรือ ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง และมีคดีความ
 • ไม่มีบุคคลในครอบครัวเข้าร่วมการอบรมในรุ่นเดียวกัน ได้แก่ พี่-น้อง ร่วมบิดามารดา สามี-ภริยา ที่จดทะเบียนสมรสหรือมีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน รวมถึงการหย่าร้าง

หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 3 ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้

ชุดวิชาที่ 1: ภาพรวมธุรกิจพลังงาน

 • ความสำคัญของความรู้ ความเข้าใจ ด้านพลังงานที่ถูกต้อง
 • Energy Megatrends สถานการณ์พลังงานโลก อุปสงค์ อุปทาน ภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อราคาพลังงาน
 • สถานการณืพลังงานของไทย แนวโน้ม นโยบายการจัดหาและการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคกับความมั่นคงของพลังงานไทย

ชุดวิชาที่ 2 : ธุรกิจพลังงานของไทย

 • นโยบายภาครัฐกับความสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจพลังงาน 
 • ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรของชาติ
 • ธุรกิจไฟฟ้าและการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าไทย 
 • ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจการกลั่น และการบุกเบิกแสวงหาพลังงานในต่างประเทศ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของชาติ
 • พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการด้านอุปสงค์ของธุรกิจพลังงาน

ชุดวิชาที่ 3 : วิสัยทัศน์พลังงานกับการพัฒนาพลังงานไทยอย่างยั่งยืน

 • Circular Economy และนวัตกรรมพลังงานเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • Energy Disruptions : พลังงานในอนาคต และ New S-Curve เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
 • ประเด็นร้อนเรื่องพลังงาน
 •  การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในธุรกิจพลังงาน
 • วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน

รูปแบบการอบรม

รูปแบบการอบรมแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อย่างเต็มที่ จากการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน การเสวนาพิเศษ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (Vision Sharing) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกิจกรรมโครงการกลุ่ม

นอกจากนี้ ผู้เรียนยังไม่สร้างสรรค์ต่อยอดเครือข่ายด้านพลังงาน ผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการอบรมอีกด้วย 

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาประมาณ 19 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น

 • การบรรยายในห้องเรียน ระดมสมอง และทำงานกลุ่ม : เรียนทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละครึ่งวัน เวลา 13:00 – 18:30 น. รวม 16 วิชา
 • กิจกรรมศึกษาดูงาน: แบ่งเป็น

(1) ในประเทศ 2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 วัน
(2) ต่างประเทศ 1 ครั้ง  (ไม่บังคับ)  (ค่าใช้จ่ายดูงานต่างประเทศไม่รวมในค่าการอบรม)

 •  การจัดทำโครงการกลุ่มด้านพลังงานและการนำเสนอโครงการ 2-3 วัน

 

การสำเร็จการอบรม

ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

 • เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดูงาน สันทนาการ สารสัมพันธ์ ตามที่กำหนดไว้
 • มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ และ/หรือ รายงานวิชาการ

สถานที่ดูงาน

 • ในประเทศ : แหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย หรือบนบก และกิจการพลังงานในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นที่ตั้งทางธุรกิจพลังงานที่น่าสนใจ
 • ต่างประเทศ : ประเทศที่มีการใช้พลังงานและนวัตกรรมด้านพลังงานที่น่าสนใจมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สถานที่อบรม

ห้อง Synergy Hall ชั้น 6  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี  (EnCo C)

555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 3100  www.thailand-energy-academy.org

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

(The Executive Program in Energy Literacy for a  Sustainable Future, TEA)

หลักสูตรเป็นการอบรมแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อย่างเต็มที่ จากการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเรียน การเสวนาพิเศษ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (Vision Sharing) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมโครงการกลุ่ม รวมถึงการสร้างสรรค์ต่อยอดเครือข่ายด้านพลังงาน ผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการอบรม

ดาวน์โหลด